fbpx
+381 34 304403

+381 34 304404

ul. Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija
info@edops.com

emSCM - Nabavka (Supply Chain Management)

emSCM modul svojim funkcionalnostima obezbeđuje efikasno upravljanje procesom nabavke materijalnih resursa i usluga neophodnih za odvijanje procesa proizvodnje, prodaje i pružanja usluga.

 Izdavajamo sledeće aktivnosti:

  • Planiranje potreba
  • Ugovaranje nabavke
  • Naručivanje
  • Skladištenje
  • Rešavanje neusaglašenosti u procesu nabavke
  • Ocenjivanje i praćenje isporučilaca

Planiranje potreba

 Ova aktivnost podrazumeva kreiranje godišnjih i mesečnih planova nabavke, potom ispostavljenje zahteva za nabavku čija osnova može biti: trenutna potreba nastala na osnovu minimalnih stanja količina u magacinu, ugovorenih poslova ili planova proizvodnje.

Zahtevi nastaju u svim procesima u preduzeću i zavisno od modela pri implementaciji stižu u službu nabavke direkno ili preko nadređenog rukovodioca sektora.

Dokumenta koja nastaju u ovoj aktivnosti su:

 1. Godišnji plan nabavke
 2. Dinamički plan nabavke
 3. Zahtev za nabavku repromaterjala i usluga
 4. Evidencija zahteva za nabavku

Ugovaranje nabavke

Analizom tržišta prikuplja se spisak potencijalnih isporučioca ili se oni nalaze u bazi odobrenih isporučilaca. Isporučiocima (dobavljačima) se prosledjuje Zahtev za davanje ponude. Uz zahtev moguće je arhivirati i voditi kompletnu korespodenciju ukoliko sam proces odabira iziskuje aktivnosti prezentacija, posetuisporucioču itd. Prikupljene ponude se arhiviraju i vrši se njihovo bodovanje prema kriterijumima koji su definisani u samom zahtevu za ponudu. Ukoliko je izborponude od isporučioca koji je zadovoljio kriterijume, kreira se Ugovor, a Isporučilac se evidentira u Evidenciju odobrenih isporučioca i atributira sa parametrima rangiranja.

Za Isporučioce koji su u rangu Odobreni, ubuduće se ne mora prolaziti aktivnost ugovaranja, već se pristupa direkno aktivnosti Nabavka, što podrazumeva slanjeNarudžbenice isporučiocu.

 Dokumenta koja nastaju u ovoj aktivnosti su:

  1. Zahtev za ponudu
  2. Ponuda
  3. Evidencija ponuda isporučioca
  4. Zapisnik o izboru isporučioca
  5. Evidencija odobrenih isporučioca
  6. Ugovor sa isporučiocem
  7. Cenovnici isporičioca

Naručivanje

Na osnovu već ugovorenih uslova nabavke isporučiocima se šalje dokument Narudžbenica isporučiocu. Od isporučioca se očekuje potvrda narudžbenice u smislu potvrde zahtevanih termina isporuke i količina tzv. partija isporuke, kao i ugovorenih komercijalnih uslova nabavke. Veoma često umesto Potvrdenarudžbenice stiže Predračun.

Po potvrđenoj narudžbenici, može se smatrati da će željeni repromaterijal na ugovoreni rok isporuke biti u skladištu, pa je moguće dalje izvršiti njegovu rezervaciju za potrebe drugih procesa kao što su Trebovanja ili Nalog za isporuku. Takodje, moguće je planirati preuzimanje količina ukoliko je sopstveni prevoz i povezati podatke sa Planom preuzimanja.

 Dokumenta koja nastaju u ovoj aktivnosti su:

  1. Narudžbenica isporučiocu
  2. Evidencija Narudžbenica sa planom pristizanja
  3. Predračun (Ulazna faktura)

Skladištenje repromaterjala

 Služba nabavke planira i izdaje Nalog za prijem materjala a na osnovu potvrđenih narudžbenica. U sistemu, to je Zapisnik o prijemu koji ima status "u planu". Ovim dokumentom iniciramo proces prijema i skladištenja, kao i kvalitativne i količinske kontrole. Ova aktivnost je detaljnije opisana kroz emMAT modul.

 Potencijalno, ovde se arhivira Otpremnica – račun isporučioca. I kasnije se kroz emACC modul pravi Materijalna kalkulacija i vrši Finansijsko knjiženje.

 Dokumenta koja nastaju u ovoj aktivnosti su :

  1. Knjiga ulaza
  2. Zapisnik o prijemu
  3. Račun – otpremiica isporučioca
  4. Evidencija nepristiglih količina.

Neusaglašenost nabavke

Neusaglašenosti koje nastaju prilikom Nabavke su:

 • Količinska (kvantitativna)
 • Kvalitativna
 • Finasijska

Neusagllašenosti se evidentiraju i obaveštavaju se ostali učesnici procesa uključivanjem preispitivanja. Na ovaj način se sprečava nepravilno evidentiranje ili pakknjiženje materijalnog stanja.

 Dokumenta koja nastaju u ovoj aktivnosti su :

  1. Zapisnik o neusaglašenosti
  2. Dopisi isporučiocima
  3. Knjižno razduženje

Osenjivanje isporučioca

 Definisanjem u sistemu kriterijuma za ocenivanje sa vrednostima istih, sistem vrši ocenivanje svakog prijema. Osnovni kriterijumi su rokovi isporuka, kvalitet i kvantitet isporuke, sa mogućnošću predefinisanja u implementaciji.

emSCM modul omogućava:

 • detaljno planiranje nabavke
 • terminiranje nabavke preko automatskih upita u bazi.
 • Mogućnost rezervacije resursa koji su u nabavci i automatsko povezivanje rezervacija pri prijemu.
 • smanjenje zaliha u sopstvenim skladištima.
 • planiranje resursa za prihvat repromaterjala
 • jednostavnu razmenu podataka sa računovodstvom
 • Obračun svih troškova nabavke u valutama dokumenta, ugovornoj i analitičkoj valuti.

Dobit od uvedenog emSCM modula:

 • poboljšan kvaltet nabavljenog
 • povećana tačnost rokova isporuke
 • smanjenje troškova nabavke
 • automatski prenos dokumenata kao i napomena po dokumentima čime se obezbeđuje da svim učesnicima u procesu budu dostupne informacije.

logo-13.png
Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija

info@edops.com

+381 34 304404
+381 34 304403
© Copyright 2024 EDOPS Solutions. All Rights Reserved.

Search