fbpx
+381 34 304403

+381 34 304404

ul. Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija
info@edops.com

Program po meri korisnika

 

Postoje programi koji su statični tj. imaju svoju poslovnu logiku, napravljeni su, implementirani i ne mogu se dalje menjati, niti prilagođavati.

         EDOPS Document Office je pravi primer softvera “po meri” koji omogućava implementaciju velikog broja modula i kao takav izuzetno je kompleksan. Međutim, nisu svi moduli i funkcije potrebni jednom preduzeću, te stoga nastojimo da ga u potpunosti prilagodimo poslovanju i procesima konkretnog preduzeća (advokatskoj kancelariji nije potreban modul koji vrši evidenciju i praćenja procesa transporta).

 

 

Problemi glomaznih softvera sa mnoštvom  multifunkcionalnost

funkcionalnosti

Na tržištu postoje softveri sa brojnim mogućnostima koje mogu biti izuzetno korisne ukoliko su preduzeću zaista potrebne. Česti su slučajevi kada kompanije nisu sigurne ili ne umeju bas najbolje da izvrše procenu softvera koji najbolje odgovara njihovim potrebama. Svaka funkcionalnost se dodatno naplaćuje, te stoga nema razloga za nepotrebnim trošenjem resursa na funkcionalnosti koje preduzeće neće koristiti. Cilj uvođenja svakog softverskog rešenja treba da bude maksimalna ušteda vremena i novca, kao i pogodnosti koje poslovanje jednog preduzeća čine daleko kvalitetnijim.

 

 

Softver raste zajedno sa kompanijom

rast

 

Rastom i razvojem kompanije, uvek je moguće nadograditi već postojeći sistem i izvršiti implementaciju u novim poslovnim objektima na različitim lokacijama. Ovo je velika prednost EDOPS Document Office-a upravo zato jer male kompanije ne moraju odmah ulagati velika novčana sredstva za kupovinu glomaznih softvera, već mogu izvršiti implementaciju neophodnih modula, a zatim kasnije nadograđivati program dodavanjem novih funkcionalnosti u skladu sa trenutnim potrebama preduzeća. Pilikom svake nadogradnje softvera poslovni procesi i dokumentacija preduzeća se povezuje sa novim dodatim modulom, tako da celokupno poslovanje funkcioniše potpuno neometano.

 

              

Integracija sa već postojećim namenskim programom

Ukoliko preduzeća koriste određene namenske programe, kao što je INFO SYS - program za knjigovodstvo i pritom ne želi da ga menja, EDOPS Document Office može se integrisati sa gotovo svim namenskim softverima i celokupno poslovanje moguće je voditi u jednom sistemu. Pored povezivanja sa drugim programima, EDOPS Document Office se takođe može povezati i sa poslovnim procesima (bar kod čitač koji olakšava popis robe može biti direktno povezan sa sistemom i automatski sabirati ili oduzimati od knjigovodstvenog stanja robe) , tako sva dokumentacija koja nastaje iz poslovnih procesa može biti povezana na isti sistem. Time se ostvaruje velika ušteda, obzirom da nije potrebno imati brdo zasebnih programa za svaki modul u preduzeću, već se celokupno poslovanje nalazi u jenom sistemu kome se može pristupiti u svakom trenutku i pratiti poslovanje u realnom vremenu na bilo kojoj lokaciji uz postojanje interneta.

 

Ubrzanje rutinskih operacija

Povezanost svih delova i sektora preduzeća, kao i njihove dokumentacije ima za cilj ubrzanje poslovnih procesa. Kada se celokupno poslovanje nalazi u jednom sistemu,preduzeće ostvaruje brojne pogodnosti kao što su:

 • Pretraga dokumentacije je veoma brza i laka
 • Nema izgubljenog dokumenta
 • Izrada i najkompliovanijih izveštaja je skoro automatska (više o tome možete videti ovde)
 • Masovno fakturisanje traje svega 5 minuta sa svim taksativno navedenim stavkama za svakog klijenta (više o masovnom fakturisanju možete videti ovde)
 • Popis robe više ne mora biti noćna mora uz bar kod čitač koji je povezan sa sistemom
 • Upravljanje odnosima sa klijentima je kvalitetnije (uvek imamo tačne i trenutno dostupne podatke o svim kupovinama i plaćanjima, kao i ostalim podacima koje su za Vaše poslovanje bitni)
 • Mogućnost potpunog prilagođavanja softverskog rešenja svim Vašim potrebama
 • Praćenje celokupnog poslovanja u realnom vremenu i sa bilo koje lokacije

 

Adekvatno čuvanje i upravljanje elektronski potpisanog dokumenta - u skladu sa Zakonom i svim prohtevima modernog doba

 

e potpis

Elektronski potpisani dokument je sve više u upotrebi i važno je čuvati ga i njime upravljati na adekvatan način i u skladu sa važećim Zakonima i podzakonskim aktima. Iz razloga bezbednosti i sigurnosti elektronskog potpisa na tim dokumentima, kao i samih dokumenata,nije preporučljivo da se ova dokumentacija drži u folderima na računaru (što je čest slučaj). Elektronski potpis ima svoje specifičnosti i u mnogome se razlikuje od klasičnog potpisa. Naime, kada se dokument potpiše elektronskim potpisom svaka dalja izmena dokumenta (ukoliko je dokument nastao u nekom editabilnom programu poput Word-a), pa čak i dodavanje tačke može poništiti punovažnost istog. Ove izmene se uglavnom dešavaju slučajno i na njih je teško uticati. Takođe, virusi koji lako dospevaju u računar (korišćenjem interneta i preuzimanjem sadržaja, uglavnom nenamerno) mogu uništiti ne samo elektronski potpisan dokument, već i celokupnu dokumentaciju i podatke sa računara.

Sprečavanje rizika je moguće, a jedini način je da se elektronski potpisan dokument pretvori u zapis i da se kao takav čuva u elektronskom obliku. Ovako nešto nije moguće bez odgovarajućeg softverskog rešenja.

Izrada softvera u skladu sa potrebama preduzeća podrazumeva i mogućnost unos celokupne pristigle dokumentacije u sistem i njihovo arhiviranje. Tim postupkom uneta dokumentacija se automatski raspoređuje po klijentima, datumima, vrsti dokumenta i svim ostalim parametrima koje definiše preduzeće.

Unosom dokumentacije i njenih generalija pruža se uvid, ne samo u podatke sa tog dokumenta, već se može videti i sam dokument u vidu slike (softver podržava sve formate, pa se u njemu mogu čuvati i druge datoteke kao što je avi; doc; png; jpg. i mnogi drugi). Time se svaki ugovor, isprava i druga dokumentacija može naći vrlo brzo i lako, a da se potom ima uvid u celokupan tekst na dokumentu. Nakon potpisivanja dokumenta elektronskim potpisom, on postaje zapis i svaka dalja izmena nije moguća. Takav dokument se može videti i štampati po potrebi, ali se ne mogu vršiti izmene na njemu i na taj način je zaštićen od poništenja punovažnosti. Upravljanje dokumentacjom u okviru prilagođenog softvera, kao što je EDOPS Document Office, unapred je definisano sa ciljem potpune sigurnosti i bezbednosti dokumentacije. 

 

Bezbednost i dodela prava nad dokumentacijom

 

Kompletna dokumentacija je potpuno bezbedna u sistemu poput EDOPS Document Office-a, a ogleda se pre svega u sledećem:

 • Samo administrator (rukovodilac) može dodeliti pravo uvida i rada sa konkretnom dokumentacijom svakom zaposlenom pojedinačno. Na taj način se osigurava pristup poverljivoj dokumentaciji i svi korisnici imaju pravo rada u skladu sa njihovim zaduženjima
 • Dokumentacija u sistemu je kriptovana, što praktično znači da se čak i pokušajem neovlašćenog pristupa dokumentaciji ne može videti sadržaj iste. Ova dokumentacija je zaključana i ne može se zloupotrebiti.
 • Ukoliko dođe do kvara računara ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti koje bi inače mogle prouzrokovati gubitak dokumentacije, kompletna dokumentacija tj. poslovanje koje se obavljalo u sistemu se ne može izgubiti, već se svakodnevno prave rezervne kopije celokupnog sitema na udaljenim serverima i podaci se uvek mogu vratiti. Ovakav način čuvanja dokumentacije eliminiše rizike gubitka iste i omogućava da se nakon nepredviđenih okolnosti poslovanje obavlja neometano.

 

Licence

Korišćenjem gotovih rešenja, podrazumeva se plaćanje dodatnih licenci (prava korišćenja) za svaki novi računar na kome je program instaliran. To znači da se rastom kompanije, a samim tim i povećanjem broja korisnika, povećavaju troškovi. EDOPS Document Office ne podrazumeva dodatne licence sa porastom broja korisnika do određenog broja, što predstavlja značajne uštede.

update

 Uvek koristite najnoviju verziju programa 

Gotovi softveri nemaju mogućnost ažuriranja, pa se uvek koristi verzija koja je bila aktuelna prilikom instalacije. (ako ste program implementirali u svoje preduzeće pre 10 godina, uglavnom ne postoji mogućnost automatskog ažuriranja, već morate kupiti novu veerziju tog programa sa svim novim funkcijama). EDOPS Document Office je softver koji se vremenom i razvojem automatski ažurira bez dodatnih troškova, tako da uvek imate najnoviju verziju programa.

 

Višejezičnost programa

Program je moguće prevesti i koristiti na više jezika u zavisnosti od zemlje u kojoj se koristi. Ova opcija značajno olakšava komunikaciju između poslovnih objekata širom sveta.

odskocna daska

EDOPS kao odskočna daska za velike uspehe

Uvođenje novih tehnologija i prilagođavanje načina rada savremenom poslovanju uglavnom nije lako. Konstantne promene okruženja i ubrzani rast i razvoj konkurencije segmenti su koji prate moderno doba i primoravaju ostala preduzeća da idu u korak sa vremenom. Hteli mi to ili ne, moramo se prilagoditi i ponuditi tržištu proizvode koji imaju konkurentnu prednost. Jedan mali deo ovih velikih promena jeste i uvođenje softvera koji će omogućiti praćenje rada i ubrzanje rutinskih operacija (koje smo predhodno naveli). Time ostavljamo prazan prostor u poslovanju koji je usmeren na razvoj kvaliteta proizvoda i usluga koje kompanija može da ponudi. 

Umesto da celodnevni rad bude posvećen rutinskim operacijama, sofversko rešenje preuzima veći deo tog posla, a Vama ostavlja prostor da kvalitetno obavljate svoje poslovne aktivnosti i upravljate kompletnim poslovanjem.

 

Šta pokazuje istraživanje

U saradnji sa našim korisnicima, pratili smo rad i učinak preduzeća pre i nakon uvođenja programskog rešenja i došli do iznenađujućih rezultata. Programsko rešenje Elektronske pisarnice uticalo je na smanjenje troškova u obavljanju rutinskih operacija i to čak 10 puta. 

tabela

 

 

Iskustvo naših dugogodišnjih korisnika

 

prvoslav obradovic

Zadovoljstvo korisnika je naša najveća motivacija i propusnica za sve buduće projekte, te nastojimo da uvek budemo spremni za nove izazove. Evo šta kaže jedan od naših korisnika nakon implementacije i korišćenja programa koji je u potpunosti prilagođen njegovom poslovanju:

"Dokapitalizacijom preduzeća i promenom vlasničke strukture, u trenutku je došlo do nesagledivih problema u upravljanju podacima i izrada izveštaja je trajala dugo, podaci za izveštaje su uglavnom imali knjigovodstvene podatke koji su bili u domaćoj valuti. U tom trenutku uloga tehničkog direktora je bila “mač sa sve oštrice”. Bilo je potrebno sprovesti upravljanje svim resursima na mnogo višem nivou sa istim zaposlenima. Kako? Za kratko vreme, bilo je dosta prezentacija poslovnih programa, a zaključak je bio: nešto mogu da pratim, a nešto ne mogu tj. sve se svodi opet na naknadnu obradu podataka u Excel-u. Proizvodni program vrata i specifične karakteristike ove proizvodnje u određivanju normativa kao i supstituciji repromaterijala, puno ino dobavljača, ali i plasiranje proizvoda na strana tržišta, odnosno pregledi po različitim valutama i budžetskim linijama, komplikovana rabatna politika, te sopstveni transport i upravljanje istim, generisanje dokumenata na više jezika kako za dobavljače, kupce, špediciju, iziskivao je rad nekoliko ljudi, često i u dve smene. U susret novom pristupu rada i znanju programera iz Edops-a, za 6 meseci intenzivnog zajedničkog rada, konfigurisali smo naše poslovne procese i uvezali tokove podataka. Sada poslovni program radi aktivnosti umesto operatera generišući na jednu komandu setove dokumenata. Nesaglediv boljitak, a koji nije planiran, predstavlja uvođenje DMS sistema, arhiviranje cele poslovne dokumentacije, koja posledično jako puno štedi vreme i novac. Uvezivanje DMS sistema sa knjigovodstvenim programom, doprineo je ostvarivanju pojma “nemoguća misija je uspela”. I jako je bitno napomenuti da je postprodukcija poslovnog sistema zapravo stvarnost i nužnost, izmene su lake i brze i u većini slučajeva ne zavise od verzije aplikacije."

Prvoslav Obradović
Supporta 
www.supporta.rs

O iskustvima drugih korisnika možete pročitati ovde.

 

ZAŠTO ODABRATI EDOPS?

 • Više od 15 godina iskustva
 • Program se može koristiti na bilo kom jeziku
 • Garancija kvaliteta
 • Obuka korisnika
 • Profesionalna tehnička podrška 24h
 • Mogućnost dodavanja novih funkcionalnosti u skladu sa specifičnim potrebama kancelarije

 

SPECIJALNA NOVOGODIŠNJA PONUDA

NOVA GODINA PNG

 

Neka Nova 2019. godina bude prekretnica u razvoju Vašeg poslovanja. Donesite odluku, a mi ćemo se pobrinuti da Vaše želje postanu stvarnost! Iskoristite popust od 20% na izradu programsko rešenje u potpunosti prilagođenog Vašem poslovanju do 31. decebra 2018. godine i zakažite besplatnu prezentaciju ovde.

Na realnom primeru u Vašoj kompaniji pokazaćemo Vam kako program funkcioniše i kako može rešiti konkretne probleme sa kojima se Vaše preduzeće svakodnevno susreće. Vi odlučujete o profitu, zato donesite dobru odluku već danas!

 

 

 

logo-13.png
Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija

info@edops.com

+381 34 304404
+381 34 304403
© Copyright 2024 EDOPS Solutions. All Rights Reserved.

Search